top of page

מונחי יסוד

פיננסי

Credit History – דירוג המייצג את הסטוריית האשראי של הלקוח ואיכותו כלווה, על סמך דירוג זה הלקוח יקבל מסגרת אשראי והלוואות. הדירוג נקבע על סמך פעילותו הפיננסית של הלקוח לאורך זמן ועמידתו בהחזר חובות ותשלומים.

Debit Card – כרטיס חיוב שבו הסכום יורד מיידית מהחשבון (כמו מזומן או צ'ק) והמסגרת שלו היא גובה היתרה בחשבון.

Secured Credit Card – כרטיס אשראי בתנאים מגבילים, ניתן כאשר לא קיימת הסטוריית אשראי. לצורך שימוש בכרטיס יש לשלם פקדון ומסגרת האשראי תהיה בגובה 50-100% מסכום הפקדון.

Finance – הלוואה לצורך רכישה, בעיקר ברכישת רכבים.

Automatic Teller Machine) ATM) – כספומט, מכשיר למשיכת כסף

 

חינוך

Kindergarten) K) – המקביל של גן חובה. "הכתה" הראשונה בבית הספר - מסגרת של גן שנמצאת בתחומי ביה"ס היסודי.

Cutoff – תאריך חיתוך לפיו נקבע לאיזו כיתה ישובץ התלמיד.

School District – משרד החינוך האזורי אליו משתייכים על פי אזור המגורים

Extended Care – מסגרת אחה"צ המתקיימת בבתי הספר היסודיים לאחר שעות הלימודים.

(PTA (Parent-Teacher Association – ועד ההורים הבית ספרי

(ELD / ESL (English Language Development / English as a Second Lenguage –  שעורי תגבור אנגלית. התגבור ניתן לילדים במסגרת בתי הספר ולמבוגרים הרוצים לשפר את רמת האנגלית שלהם הוא ניתן ללא תשלום, או בתשלום סמלי, בבתי ספר ללימודי ערב, בקולג'ים או במרכזים קהילתיים.

Home School – בית הספר השכונתי אליו משתייכים בהתאם לאזור המגורים.

Academic Performance Index) API) – דירוג אקדמי של בית הספר

 

ממשלתי

Social Security Number – המקבילה האמריקאית למס' ת.ז, מספר זה נחוץ בפניה לכל גוף ממשלתי או פיננסי. כל עובד בארה"ב חייב במספר זה.

DMV - Department of Motor Vehicle, משרד הרישוי האמריקאי

MVC  - Motor Vehicle Commission, שם נוסף למשרד הרישוי האמריקאי

I-94 - תעוד הכניסה לארה"ב. בעבר היה ניתן כספח נפרד וכיום הוא נמצא אונליין. על ספח זה מוטבעת חותמת עם תאריך הכניסה וסטטוס השהיה.

EAD  - Employment Authorization Document, אישור עבודה לבני/בנות הזוג של מחזיקי הויזה הראשיים

 

ביטוח רפואי

HMO / PPO - סוגי ביטוח רפואי

Deductible - השתתפות עצמית שרק לאחריה חברת הביטוח תחל בתשלום חלקה

Co-Pay – תשלום עבר ביקור רופא

Out of Pocket – מקסימום התשלומים שיחולו על המבוטח עבור השירותים הרפואיים

Network – רשת השירותים הרפואיים שחברת הביטוח עובדת איתה

Group - קבוצת רופאים ומתקנים מוגדרת מתוך הרשת של חברת הביטוח

 

קניות

Tax – מס המתווסף לכל קניה. המחירים המסומנים הם בדרכ"כ ללא המס, והמס נוסף בסוף החשבון

Gift Receipt – פתק החלפה

Gift Card – כרטיס זיכוי שאותו ניתן לתת כמתנה

Cash Back – משיכת כסף בקופה בעת קניה, ניתן לבצע רק כאשר משלמים ב- Debit Card

Dealership – סוכנות מכירת רכב

 

כללי

Title – מסמך בעלות, טאבו

Home owner Association) HOA) – "ועד השכונה", ועד בעלי הבתים השכונתי

(PG&E (Pacific Gas & Electric – חברת החשמל והגז המקומית

טיפ שבועי #1

בארה"ב יש הכל, או בעצם כמעט הכל...
סמרטוטי רצפה כמו בארץ, מחצלת וציפות לשמיכה קשה להשיג. אם זה חשוב לכם, מומלץ להצטייד מראש ולהביא אתכם

bottom of page