top of page

העברת חיות מחמד – כלבים וחתולים

הדרישות לצורך הכנסת כלב לארה"ב הן כי הכלב יהיה בריא (ייתכן ויערכו בדיקה וטרינרית בעת הכניסה) והצגת אישור חיסון נגד כלבת שנעשה לפחות 30 יום לפני הכניסה לארה"ב.

אישור זה מונפק בישראל כתעודת בריאות על ידי רופא וטרינרי ממשלתי, עובד השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (מצ"ב רשימת הסניפים).

לצורך הנפקת התעודה יש להביא:

 

  - את הכלב

  - רשיון להחזקת כלב מהרשות המקומית

  - אישור על חיסון כלבת לא פחות מ- 30 יום לפני תאריך היציאה. על האישור לכלול את שם התרכיב ומס' האצווה מאושר בחתימה וחותמת הרופא (המידע אמור להיות מצוין בפנקס החיסונים של הכלב).

  - תשלום אגרה

 

* שימו לב, עבור חתולים אין דרישה בארה"ב לאישור חיסון או לתעודת בריאות, אך יתכן ואלו ידרשו מחברת התעופה. במידה וכך, יש להגיע לרופא הוטרינרי הממשלתי עם החתול ואישור על חיסון כלבת  כנ"ל.

טיפ שבועי #1

בארה"ב יש הכל, או בעצם כמעט הכל...
סמרטוטי רצפה כמו בארץ, מחצלת וציפות לשמיכה קשה להשיג. אם זה חשוב לכם, מומלץ להצטייד מראש ולהביא אתכם

bottom of page